Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas na edukację

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Plan pracy w głównych obszarach działalności PSP w Ostrożnicy

w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły i przedszkola

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

Do końca sierpnia

Opracowanie-aktualizacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 14 września 2018

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny 2018/2019

Promocja szkoły w środowisku lokalnym-udział w imprezach okolicznościowych, parafialnych. Udoskonalenie i systematyczne prowadzenie strony WWW placówki, prowadzenie kroniki szkoły, współorganizowanie z firmami działającymi na terenie miejscowości, pozyskiwanie funduszy i środków rzeczowych na doposażenie placówki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Nauczanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej. Opracowanie szkolnego zestawu podręczników oraz programu nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Przeprowadzenie diagnoz dla uczniów kl. II-VI-wszystkie  przedmioty. Analiza oraz opracowanie wyników ,a także wdrażanie wniosków do realizacji

Dyrektor, poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów klasowych

Przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

Dalsza współpraca z pedagogiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Dyrektor

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do zachowania dyscypliny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania w kl. IV-VI język polski, matematyka, j. angielski, historia, przyroda, j. niemiecki, informatyka

Dyrektor, nauczyciele szkoły

Wg. planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji, uroczystości, zajęć pozalekcyjnych, zajęć specjalistycznych

Dyrektor,  szkoły

Według harmonogramu

 

Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, klasowych planów wychowawczych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego-wdrażanie do samorządności, promowanie aktywności i samodzielności oraz uczestnictwa w pracach SU

Opiekun samorządu

Cały rok

Wychowanie ekologiczne

nauczyciele

Cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym, udział uczniów w obchodach świąt, rocznic, wydarzeń historycznych, udział w akcji „Sprzątanie Świata” obchodach Dnia Ziemi. Organizowanie imprez o charakterze patriotycznym zgodnie z hasłem roku „Rok dla niepodległej”

Nauczyciele, wychowawcy

Cały rok szkolny

Edukacja czytelnicza

Nauczyciele, bibliotekarka

Cały rok szkolny

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach-przeprowadzenie pogadanek na temat bezpiecznych zachowań i postaw na terenie placówki oraz bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, ferii zimowych, wakacji

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej

pedagog szkolny, psycholog szkolny

Cały rok

Objęcie opieką godzin świetlicowych wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok

Kontynuowanie działań promujących zdrowie, kontrola czystości, udział w programach ,,Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas

Na bieżąco

 

Plan opracowany został w oparciu o:

- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

- Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.

- Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.

Cele do zrealizowania:

- wdrażanie wniosków ewaluacji wewnętrznej

- kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

- stałe wdrażanie nowej podstawy programowej

- rozwijanie u uczniów samodzielności ,kreatywności i innowacyjności

- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu

- wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym (ucz. zdolni i uczniowie z opinią i orzeczeniem) w czasie procesu wychowawczego i dydaktycznego

- stałe angażowanie rodziców w organizację procesu wychowawczego i dydaktycznego

 

Nowy rok szkolny rozpoczęty. Odbywało się to u nas w tym trochę inaczej niż zwykle. Po mszy i krótkim apelu otwierającym rok szkolny odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wszystko można zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii. Można je zobaczyć TUTAJ

Nowy rok szkolny rozpoczniemy 3 września br. o godz. 9:00 mszą święta w parafialnym kościele. Po mszy udamy się do szkoły, gdzie rozpoczniemy nowy rok szkolny krótkim apaelem. Następnie po spotkaniu w klasach i krótkiej przerwie, na sali gimnastycznej będziemy uczestniczyć w pasowaniu uczniów klasy I.
Uczniów bardzo prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego (na sali została wymieniona podłoga).

W naszej szkole w ostatnim tygodniu nauki miał miejsce pokaz ratownictwa wodnego i pogadanka związana z bezpieczeństwem nad wodą podczas wakacji. Dzieci mogły zobaczyć sprzęt służący ratownikom, a także potrenować ratowanie tonących udzieląjąc im pierwszej pomocy. Dzieciom bardzo podobała się ta forma pokazu.

IMG 20180619 094915

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku/k_roku

Copyright © 2023 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.