Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas na edukację

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

ul. Kościelna 42

47-280 Pawłowiczki

tel. 77 4874192

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz.
1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy reprezentowany przez
Katarzynę Przybyła-Malinka
ul. Kościelna 42, 47-280 Ostrożnica
REGON: 532455728

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub Pani/Pana
dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo
oświatowe, Statut Szkoły oraz inne dokumenty nakładające na
Administratora Danych Osobowych obowiązku pozyskiwania danych
osobowych.
Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu
danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty
przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane)
współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego funkcjonowania szkoły na podstawie umowy powierzenia
danych osobowych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami
prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu
jej cofnięcia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów
prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego
wniosku.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i
ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych
konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie
Administratora danych osobowych.

Copyright © 2024 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.