Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas na edukację

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

ul. Kościelna 42

47-280 Pawłowiczki

tel. 77 4874192

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz.
1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy reprezentowany przez
Katarzynę Przybyła-Malinka
ul. Kościelna 42, 47-280 Ostrożnica
REGON: 532455728

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Ostrożnicy jest Pan Wojciech Olender, tel.: 887 818 800,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub Pani/Pana
dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo
oświatowe, Statut Szkoły oraz inne dokumenty nakładające na
Administratora Danych Osobowych obowiązku pozyskiwania danych
osobowych.
Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu
danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty
przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane)
współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego funkcjonowania szkoły na podstawie umowy powierzenia
danych osobowych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami
prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu
jej cofnięcia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów
prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego
wniosku.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i
ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych
konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie
Administratora danych osobowych.

Copyright © 2024 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.