Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas na edukację

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Zajęcia SKS-u w naszej szkole ruszyły pełną parą. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

IMG 20180925 WA0001 IMG 20180925 WA0002 IMG 20180925 WA0003

Jak co roku naszi uczniowie włączyli się do akcji i posprzątali "świat", czyli swoją miejscowość. Pogoda dopisała i mogliśmy w promienich słońca przejść się po Ostrożnicy i pozbierać, to co znajdowało się na trawnkach, poboczach czy w parku.

sprzatanie

 

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości wzięliśmy udział w rajdzie rowerowym „Rowerem w niepodległość” zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowiczkach. Udział w niej wzięli uczniowie z Cisku, Polskiej Cerekwi, Długomiłowic, Pawłowiczek, Naczęsławic, Gościęcina i Ostrożnicy. Ponadto pojawili się wójtowie z gmin – gospodarze wymienionych szkół oraz wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla.
Na początku wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu na temat dróg do odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Potem obejrzeliśmy pokaz grupy rekonstrukcyjnej kawalerii konnej. Następie braliśmy udział w zabawach integracyjnych i zostaliśmy poczęstowani pyszną grochówką. W międzyczasie dzieci mogły poczęstować się ciastkami jabłkami i napojami oraz poskakać na trampolinach pod okiem instruktorki. Zdjęcia można zobaczyć TUTAJ.

Kalendarium Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrożnicy

Rok szkolny 2018/2019

 

Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2018/2019.

Ślubowanie uczniów kl. I

14 września 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019

17 września 2018 r.

Rajd rowerowy – Rowerem w niepodległość

Zebranie z rodzicami (szkoła)

18 września 2018 r.

Zebranie z rodzicami (przedszkole)

21 września 2018 r.

Sprzątamy świat

26 września 2018 r.

Szkolne obchody Dnia Chłopca

12 października 2018 r.

Obchody 40-lecia Publicznego Przedszkola w Ostrożnicy

29 października 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców (1600-1700)

31 października 2018 r.

Orszak wszystkich świętych

9 listopada 2018 r.

Szkolne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości naszej ojczyzny

10 listopada 2018 r.

Dzień św. Marcina

Listopad 2018 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

26 listopada 2018 r.

Zebranie z rodzicami

30 listopada 2018 r.

Dyskoteka andrzejkowa

6 grudnia 2018 r.

Klasowe mikołajki

Grudzień 2018 r.

Kiermasz świąteczny – impreza środowiskowa

21 grudnia 2018 r.

Wigilia szkolna

24-31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2019 r.

Orszak 3 Króli

21 stycznia 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjno-podsumowujące

23 stycznia 2019 r.

Zebranie z rodzicami

24 stycznia 2019 r.

Bal karnawałowy

25 stycznia 2019 r.

Przegląd kolęd i pastorałek w Ostrożnicy

28 st.-10 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

25 marca 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców

8 marca 2019 r.

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet

15 marca 2019 r.

Dzień św. Patryka

21 marca 2019 r.

Pierwszy dzień wiosny - dzień samorządności w szkole

11-12 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

17 kwietnia 2019 r.

III śniadanie wielkanocne

18-23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej. Zebranie z rodzicami.

6 maja 2019 r.

Wielka majówka

29 kwiet.-3 maja 2019 r.

Przerwa majowa

Maj lub czerwiec

Festyn rodzinny

Maj lub czerwiec

Wycieczka szkolna

17 czerwca 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo-opiekuńczą w roku szkolnym 2018/2019

 

Plan pracy w głównych obszarach działalności PSP w Ostrożnicy

w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły i przedszkola

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

Do końca sierpnia

Opracowanie-aktualizacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 14 września 2018

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny 2018/2019

Promocja szkoły w środowisku lokalnym-udział w imprezach okolicznościowych, parafialnych. Udoskonalenie i systematyczne prowadzenie strony WWW placówki, prowadzenie kroniki szkoły, współorganizowanie z firmami działającymi na terenie miejscowości, pozyskiwanie funduszy i środków rzeczowych na doposażenie placówki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Nauczanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej. Opracowanie szkolnego zestawu podręczników oraz programu nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Przeprowadzenie diagnoz dla uczniów kl. II-VI-wszystkie  przedmioty. Analiza oraz opracowanie wyników ,a także wdrażanie wniosków do realizacji

Dyrektor, poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów klasowych

Przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

Dalsza współpraca z pedagogiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Dyrektor

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do zachowania dyscypliny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania w kl. IV-VI język polski, matematyka, j. angielski, historia, przyroda, j. niemiecki, informatyka

Dyrektor, nauczyciele szkoły

Wg. planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji, uroczystości, zajęć pozalekcyjnych, zajęć specjalistycznych

Dyrektor,  szkoły

Według harmonogramu

 

Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, klasowych planów wychowawczych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego-wdrażanie do samorządności, promowanie aktywności i samodzielności oraz uczestnictwa w pracach SU

Opiekun samorządu

Cały rok

Wychowanie ekologiczne

nauczyciele

Cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym, udział uczniów w obchodach świąt, rocznic, wydarzeń historycznych, udział w akcji „Sprzątanie Świata” obchodach Dnia Ziemi. Organizowanie imprez o charakterze patriotycznym zgodnie z hasłem roku „Rok dla niepodległej”

Nauczyciele, wychowawcy

Cały rok szkolny

Edukacja czytelnicza

Nauczyciele, bibliotekarka

Cały rok szkolny

Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach-przeprowadzenie pogadanek na temat bezpiecznych zachowań i postaw na terenie placówki oraz bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, ferii zimowych, wakacji

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej

pedagog szkolny, psycholog szkolny

Cały rok

Objęcie opieką godzin świetlicowych wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok

Kontynuowanie działań promujących zdrowie, kontrola czystości, udział w programach ,,Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas

Na bieżąco

 

Plan opracowany został w oparciu o:

- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

- Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.

- Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.

Cele do zrealizowania:

- wdrażanie wniosków ewaluacji wewnętrznej

- kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

- stałe wdrażanie nowej podstawy programowej

- rozwijanie u uczniów samodzielności ,kreatywności i innowacyjności

- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu

- wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym (ucz. zdolni i uczniowie z opinią i orzeczeniem) w czasie procesu wychowawczego i dydaktycznego

- stałe angażowanie rodziców w organizację procesu wychowawczego i dydaktycznego

 

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/mik/mik/mik/mik/mik/mik/mik/mik

Copyright © 2022 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.